Årsmötet 2017

Hej och hå!

Årsmötet för 2017 är avslutat och vi tackar den avgående styrelsen för deras arbete.
Protokollet för mötet finns under fliken ”Dokument” i menyn här ovanför.

Den nya styrelsen består visserligen utav omvalda tidigare styrelsemedlemmar, men ett par av dem har bytt poster. 🙂

Den nya styrelsen består utav:

Ordförande, Richard Hagdahl.
Sekreterare, Mikaela Börjesson
Kassör, Kristofer Calmerberg
Suppleant: Christoffer Rusthoi

Vill ni komma i kontakt med någon ur styrelsen så kan ni antingen maila till föreningens adress: stig.sverok@gmail.com alternativt kontakta en specifik styrelsemedlem på deras privata mail. Dessa hittar du här.

Nu blickar vi framåt, och så ses vi ute i konvents-Sverige! 😉

Annonser

Kallelse till ordinarie årsmöte 2017

Föreningen Social Technical Interactive Gaming (S.T.I.G) inbjuder er härmed till årsmötet 2017!

Styrelsen ordnar en spelhelg i samband med föreningens årsmöte där alla som önskar får delta i mån av plats, men medlemmar har förtur. Aktiviteterna startar fredagen den 17 februari och årsmötet kommer hållas lördagen den 18 februari, klockan 14:00. Aktiviteterna pausas under mötet och fortsätter sedan till söndagen. Alla som är i behov utav sovplats under spelhelgen måste anmäla detta på stig.sverok@gmail.com i god tid då platserna är begränsade!

Alla som är medlemmar i Social Technical Interactive Gaming (S.T.I.G) har rösträtt på mötet. Andra intresserade får gärna delta och lyssna på vad de röstberättigade beslutar. Det går självklart bra att bli medlem på plats för att få rösträtt.

Dagordning:

1 ) mötets öppnande
2 ) mötets behörighet
3 ) val av mötets ordförande
4 ) val av mötets sekreterare
5 ) val av två personer att justera protokollet
6 ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7 ) ekonomisk berättelse för förra året
8 ) revisorernas berättelse för förra året
9 ) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10 ) motioner och propositioner
11 ) årets verksamhetsplan
12 ) årets budget och fastställande av medlemsavgift
13 ) val av årets styrelse
14 ) val av årets revisor
15 ) val av årets valberedare
16 ) övriga frågor
17 ) mötets avslutande

 

Tid: Lördag 18 februari, klockan 14.00

Plats: Västerås alternativt kan du delta på mötet via Skype.

 

Inkomna motioner:

 1. Motion – Byta ut föreningens stadgar.

Av: Mikaela Börjesson

Bakgrund:

Föreningens nuvarande stadgar är onödigt långa/har många paragrafer som egentligen inte behövs. Sverok har en mall för stadgar som jag anser lämplig för föreningen Social Technical Interactive Gaming. Dessa liknar föreningens nuvarande stadgar, men där till exempel föreningens första sex paragrafer är ihopslagna till endast en paragraf, kallad §1 Föreningen.

Huvudyrkande

Jag yrkar därför

1 att

S.T.I.G’s stadgar:

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Social Technical Interactive Gaming, förkortat S.T.I.G.

§2 Föreningens säte
Västerås

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte
Vi vill främst främja spelande i olika former av sociala och interaktiva spel på olika event T.ex. Konvent och mässor

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift och årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen tills nästa extrainsatta årsmöte. Det extra insatta årsmötet ska läggas max 8 veckor efter styrelsens beslut om avstängning, för att utesluta en medlem ur föreningen krävs 75% av de aktiva rösterna. Styrelsen kan häva en tillfällig avstängning och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. För att upphäva en uteslutning krävs endast majoritet.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och sekreterare men även ledamöter kan väljas in. Antal i styrelsen beslutas på årsmötet.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1 ) mötets öppnande
2 ) mötets behörighet
3 ) val av mötets ordförande
4 ) val av mötets sekreterare
5 ) val av två personer att justera protokollet
6 ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7 ) ekonomisk berättelse för förra året
8 ) revisorernas berättelse för förra året
9 ) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10 ) motioner och propositioner
11 ) årets verksamhetsplan
12 ) årets budget och fastställande av medlemsavgift
13 ) val av årets styrelse
14 ) val av årets revisor
15 ) val av årets valberedare
16 ) övriga frågor
17 ) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma detta beslut skall då tas på ett årsmöte.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst 3 medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton, sköta överföring av tillgångar samt avregistrering från förbundet.

 

 

tas bort och ersätts med

 

Stadgar för Social Technical Interactive Gaming .

§1 Föreningen

Föreningens namn är Social Technical Interactive Gaming, förkortat S.T.I.G
Föreningen har sitt säte i Västerås
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.
Föreningen är ansluten till Sverok.
Föreningens syfte är att syssla med och öka intresset för spelhobbyn genom att arrangera sociala och interaktiva spel på olika evenemang såsom spel- och animekonvent.
Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

 

§2 Bli medlem

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.
Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.
Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.


§3 Sluta vara medlem

Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut.

En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.


§4 Styrelsen

Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och det som bestäms på årsmötet.

Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret.

Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare.

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.

Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.
Föreningen ska ha en eller två revisorer.
De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor.
Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.


§6 Valberedning

Föreningen kan ha en valberedning.
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.
Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§7 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.

För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:

 1. ) mötets öppnande
 2. ) beslut om mötets giltighet
 3. ) val av mötets ordförande
 4. ) val av mötets sekreterare
 5. ) val av minst två justerare tillika rösträknare
 6. ) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
 7. ) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
 8. ) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
 9. ) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. ) Inkomna motioner och propositioner
 11. ) beslut om årets verksamhetsplan
 12. ) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
 13. ) val av årets styrelse
 14. ) val av årets revisor
 15. ) val av årets valberedare
 16. ) övriga frågor
 17. ) mötets avslutande

 

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.


§8 Omröstningar

I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, så har mötesordförande utslagsröst. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom.

§9 Ändra stadgarna

Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte eller extrainkallat årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet eller finns medlemmarna tillhanda minst 1 vecka före mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.


§10 Nedläggning

Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok.

Artemis – Kristinehamn

Återigen ett lyckat samarbete med föreningen Spegelglas i Kristinehamn! 😀

Vi samlades i Hörsalen på Kristinehamns bibliotek och satte upp tre skepp för att kunna tillgodose många besökare. Eftersom informationen om eventet ändå gått ut via Sommarlovsprogrammet till alla grundskolelever i Kristinehamns kommun inför sommarlovet så hoppades vi på mycket folk.

Riktigt fullt blev det aldrig i rummet, men vi hade fyra duktiga killar i åldern 10-13 år som kämpade väl och hade ett par roliga timmar med oss och några av medlemmarna från föreningen Spegelglas. Det dök även upp ett par nyfikna vuxna, som tyvärr inte spelade, men de kikade i alla fall och frågade lite om spelet.

Mikaela Börjesson, sekreteraren från S.T.I.G och Simon Larsson, ordförande från Spegelglas blev intervjuade utav en kvinna från Kristinehamnsposten.
Artikeln kan ni läsa här: Samarbete i rymden

Nästa gång hoppas vi såklart på lite bättre uppslutning, men man kan inte få allt!

Tack och på återseende 😉

Artemis i Kristinehamn avslutat

Nu har vi stängt ner och plockat ihop för den här gången.

Tack till er som dök upp och spelade med oss!
Hoppas ni fått mersmak och tar med er alla era vänner nästa gång S.T.I.G kommer till stan! ;D

Mikaela och Richard, over and out!

Artemis Kristinehamn

Halloj!

Nu är vi i full gång sedan drygt två timmar tillbaka! 😀
Vi har fyra engagerade spelare som testar de olika rollerna i spelet 🙂
För tillfället är en av dem kapten och vår ledamot Richard är styrman på skeppet, som heter Kaffeloket. Varför verkar ingen veta, men så är det iallafall! xD

Folk är fortfarande välkomna att delta, så om ni inte har något bättre för er så kom hit! 😀
Kristinehamns fotoklubbs lokaler, Västgötagatan 25D.

Hej hopp!

Förfrågan från medlemmar i Spegelglas

Hej och hå, himlen är blå!

Eller ja.. just nu är det kolsvart ute, men fint väder är ju alltid trevligt ^^

Social Technical Interactive Gaming kommer till Kristinehamn lördagen den 16 april och spelar Artemis efter en förfrågan från medlemmar i Kristinehamns spelförening Spegelglas.

Jag som sekreterare kommer tillsammans med en av ledamöterna att finnas på plats i Kristinehamns fotoklubbs lokaler på Västgötagatan 25D under hela kvällen så länge folk vill spela, med start från 16:00. Eventuellt kommer även vår kära kassör finnas på plats, men det är ännu oklart.

Vill ni komma i kontakt med oss under kvällens gång så sväng gärna förbi! 🙂 Behöver ni vägbeskrivning kan ni kontakta oss på telefon 0703-632890, alternativt 0735-742674.

Det finns självklart möjlighet att bli medlem i föreningen S.T.I.G på plats under evenemanget eller som vanligt via länken här: Bli medlem

Alla är välkomna, så jag hoppas vi ses där! 😉

 

PicaCon 2016 slut för i år

Hejsan hoppsan!

Nu har vi alla hittat hem från årets PicaCon i Kristinehamn.
Under helgens gång fick vi en del nya medlemmar och jag kan nu meddela att föreningen har 13 medlemmar fler än på hela förra året! 😀 PEPP!

Vill du också bli medlem så går det bra att klicka här eller på fliken Bli medlem på hemsidan! 🙂 😀

Tre mot tre-turneringen i Joust var populär och vi fick sätta stopp vid åtta lag eftersom vi hade begränsad yta och tid, vilket var trist.  I alla fall så verkade alla ha roligt, och det är huvudsaken! 😀

I finalmatchen såg vi lag FC Nörds mot Masters and ukes. Det sistnämnda laget var förra årets segrare och de var tillbaka för att försvara sin titel som vinnare i S.T.I.G´s Joust-turnering!

Vann gjorde de även i år, så här kommer en bild på dem ^^
Grattis till vinsten lag Masters and ukes! 😀

IMG_0964_Masters and ukes